Żłobki i Przedszkola ELFIKI Sp. z o. o. Sp. k.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Żłobki i Przedszkola ELFIKI Sp. z o. o. Sp. k., ul. Zaporoska 81-83, 53-415 Wrocław, NIP: 89430922009, KRS: 0000654717, REGON: 366171695

 

1. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a. wykonywania zadań statutowych w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b. wykonania przepisów prawa i innych prawnych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c. dążenia do zawarcia umów i ich wykonywania (podstawa prawna: art.6 ust. 1. lit. b RODO),

d. przetwarzanie nieodzownego dla realizacji celów takich, jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych (art. 9 ust. 2 lit. f RODO),

e. w celu promocji i marketingu usług oferowanych przez administratora - (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie przetwarzanie. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany otrzymywaniem takich informacji, proszę o przesłanie na adres e-mail zgody o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów promocji Administratora oraz oświadczam, że uzyskałem stosowne informacje w tym zakresie zgodnie z RODO".

 

2. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionych do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach promocji Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres email (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO; z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

e. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres Administratora zgodnie z art. 17 RODO;

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.